treatment photo

Leczenie łuszczycy:


Leczenie łuszczycy plackowatej obejmuje stosowanie preparatów o działaniu miejscowym, fototerapii
oraz tzw. leków klasycznych (takich jak cyklosporyna A czy metotreksat), dostępnych
na podstawie listy leków/procedur refundowanych. W terapii łuszczycy stosuje się również
tzw. leki biologiczne, które dostępne są dla pacjentów kwalifikujących się do programu lekowego,
szczegółowo określającego kryteria rozpoczęcia i kontynuowania leczenia tymi preparatami.

Czym są programy lekowe:

Programy lekowe w Polsce

Programem lekowym jest dane świadczenie gwarantowane, które odbywa się z zastosowaniem substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych
i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.
Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o wstępnej kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie. Decyzja ta jest weryfikowana przez komisję kwalifikacyjną – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/programy-lekowe

Aktualnie w Polsce prowadzony jest program lekowy dla pacjentów wymagających leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej kiedy mogą być stosowane 4 leki biologiczne:


 • Adalimumab
 • Ustekinumab
 • Etanercept

Szczegółowe informacje zawiera Załącznik B.47. LECZENIE CIĘŻKIEJ POSTACI
ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
(ICD-10 L 40.0)

Źródło: http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/22423/B47.pdf

Dla chorych, którzy zmagają się z Łuszczycowym Zapaleniem Stawów dostępny jest program lekowy, w którym dostępne są 4 leki:

 • Adalimumab
 • Etanercept
 • Golimumab
 • Infliksymab

Adalimumab

Jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym które działa w sposób celowany na TNF-α. Ma właściwości silnie przeciwzapalnie. Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym. Adalimumab wiąże się z TNF i neutralizuje biologiczną czynność TNF blokując jego interakcję z receptorami na powierzchni komórki. Wśród najczęstszych działań niepożądanych można wymienić zakażenia (zapalenie zatok, zakażenie dróg oddechowych), bóle głowy i mięśniowo-szkieletowe, odczyny w miejscu wstrzyknięcia. Do ciężkich działań niepożądanych adalimubabu z uwagi na jego działanie na układ immunologiczny należy wpływ na mechanizmy obronne skierowane przeciw zakażeniom i nowotworom złośliwym. Lek z grupy antagonistów TNF może być stosowany także w chorobie Leśniewskiego - Crohna oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK); osiowej spondyloartopatii oraz osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych dla ZZSK;

Szczegółowe informacje zamieszczone są w streszczeniu EPAR (Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego) dla ogółu społeczeństwa dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000481/WC500050865.pdf

Etanercept

Jest białkiem fuzyjnym będącym wynikiem rekombinacji receptora p75 Fc będący ludzkim czynnikiem martwicy nowotworów. Białko fuzyjne rozpoznaje antygeny, które występują w organizmie i łączy się z nimi przez co hamuje działanie TNF-α. Efektem tego jest systematyczne zmniejszanie się ognisk zapalnych w łuszczycy. Etanercept stosowany jest w leczeniu łuszczycy plackowatej jak również w reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, zesztywniającym osiowym zapaleniu stawów kręgosłupa. Wśród najczęstszych działań niepożądanych wyróżnić można wymienić: podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia (m.in. rumień, świąd), zakażenia (przeziębienia, zakażenia płuc).

Szczegółowe informacje zamieszczone są w streszczeniu EPAR (Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego) dla ogółu społeczeństwa dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000262/WC500027364.pdf

Infliximab

Infliximab to przeciwciało monoklonalne o charakterze chimerycznym skierowanym przeciwko białku TNF-alfa. Podawany jest w postaci roztworu do wlewu dożylnego. Stosuje się go m.in. w łuszczycy, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa i łuszczycowym zapaleniu stawów. Infliximab działa przeciwzapalnie. Do działań niepożądanych infliximabu zalicza się między innymi te związane z dożylną formą podania: duszność, pokrzywkę, ale także zakażenia wirusowe, zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, niestrawność.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w streszczeniu EPAR (Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego) dla ogółu społeczeństwa dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000240/WC500050883.pdf

Ustekinumab

Jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się z określonymi dwoma rodzajami białek, które są jednym z czynników mających wpływ na rozwój łuszczycy. Lek biologiczny powoduje, że działanie białek jest hamowane przez co układ odpornościowy jest mniej aktywny. W konsekwencji tego ustekinumab wpływa na zmniejszenie stanu zapalnego przez co obniża się ilość zmian zajętych chorobą. Lek stosowany jest w umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy oraz w łuszczycowym zapaleniu stawów. Ustekinumab podawany jest pacjentom w formie iniekcji podskórnej. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: bóle głowy, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie śluzówki nosa i gardła.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w streszczeniu EPAR (Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego) dla ogółu społeczeństwa dostępne pod poniższym linkiem:
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000958/WC500058509.pdf

Którzy pacjenci z łuszczycąkwalifikują się do programu lekowego?

Jeżeli jesteś chory na łuszczycę i dotychczasowe leczenie nie przyniosło zadowalających efektów powinieneś szczerze porozmawiać ze swoim dermatologiem o możliwych opcjach terapeutycznych. Być może rozwiązaniem dla Ciebie będzie ubieganie się o dostanie do programu lekowego?
Aby się do niego zakwalifikować, należy spełnić wszystkie poniższe kryteria ustalone przez NFZ. Pamiętaj, że zgłoszenia dokonuje lekarz dermatolog i to on, we współpracy z pacjentem, kompletuje pełną dokumentację potrzebną w całym procesie kwalifikacji.

Do programu lekowego dotyczącego łuszczycy kwalifikowani są:

1. Pacjenci mający minimum 18 lat, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • a. Mają ciężką postać łuszczycy plackowatej
  • przestali reagować na dotychczasowe leczenie łuszczycy
   lub
  • mają przeciwwskazania
   albo
  • nie tolerują innych metod leczenia ogólnego
 • b. Pacjenci muszą także uzyskać następującą ocenę ze wszystkich testów nasilenia procesu łuszczycowego ze wskaźnikami:
  • PASI (Psoriasis Area and Severity Index – wskaźnik nasilenia łuszczycy) – większy niż 18
  • DLQI (Dermatology Life Quality Index – wskaźnik wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia) – większy niż 10
  • BSA (Body Surface Area – wskazuje odsetek powierzchni ciała zajętej zmianami łuszczycowymi) – większy niż 10

  PAMIĘTAJ! Ocena nasilenia procesu łuszczycowego powyższymi skalami leży
  w kompetencjach i obowiązkach lekarza dermatologa. Jeżeli lekarz tego nie zrobił masz prawo o to poprosić, bez względu na to czy starasz się o zakwalifikowanie
  do programu lekowego, czy nie. Wskaźniki dostarczone przez te testy ułatwiają zarówno dobór terapii odpowiedniej dla Twojego stanu zdrowia, jak i późniejszą ocenę jej skuteczności.

 • c. Pacjenci z łuszczycą, u których w okresie poprzedzającym kwalifikację do programu nie uzyskano poprawy po leczeniu z zastosowaniem CO NAJMNIEJ dwóch różnych metod klasycznej terapii ogólnej:
  • Leczenie łuszczycy metotreksatem w dawce 15mg/tydzień, OCENIANE PO TRZECH MIESIĄCACH od rozpoczęcia terapii
  • Leczenie łuszczycy retinoidami w dawce równej lub większej niż 0,5mg/kg m.c./dobę, OCENIANE PO DWÓCH MIESIĄCACH od rozpoczęcia terapii
  • Leczenie łuszczycy cyklosporyną w dawce od 3 do 5mg/kg m.c/dobę, OCENIANE PO TRZECH MIESIĄCACH od rozpoczęcia terapii
  • Leczenie łuszczycy metodą PUVA (psoralen+UVA), OCENIANE PO TRZECH MIESIĄCACH od rozpoczęcia terapii

  PAMIĘTAJ!
  Pacjenci, u których występują przeciwwskazania do stosowania wyżej wymienionych metod terapii ogólnej, również mogą zakwalifikować się do programu lekowego. Istotne jest, aby przeciwwskazania wykluczające z leczenia były oparte na Charakterystyce Produktu Leczniczego poszczególnych leków LUB na aktualnej wiedzy medycznej.

  WAŻNE! Pacjenci, u których podczas stosowania wyżej wymienionych metod terapii ogólnej wystąpiły działania niepożądane uniemożliwiające kontynuowanie leczenia, również mogą zakwalifikować się do programu lekowego.

2. Do terapii mogą również zakwalifikować się pacjenci z łuszczycą, którzy już wcześniej byli leczeni terapią biologiczną w ramach:

 • Świadczeń NFZ
 • Hospitalizacji według Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)
 • Farmakoterapii niestandardowej
POD WARUNKIEM, ŻE:

 • Przed rozpoczęciem leczenia pacjent spełniał kryteria kwalifikacji do programu
  oraz
 • Nie spełnił kryteriów zakończenia udziału w programie, czyli nie wystąpiły
  u niego przesłanki zdrowotne uniemożliwiające kontynuowanie leczenia.

WAŻNE! W szczególnych przypadkach, kiedy pacjent chorujący na łuszczycę, nie spełnia kryteriów kwalifikacji do programu przed rozpoczęciem leczenia biologicznego, decyzję o dopuszczeniu go do programu lekowego może wydać Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, pod warunkiem, że NIE zostały spełnione kryteria zakończenia udziału w programie.

PAMIĘTAJ! Kobiety w wieku rozrodczym (15-49 lat) muszą wyrazić zgodę (w innym wypadku nie zostaną dopuszczone do programu lekowego) na stosowanie skutecznej antykoncepcji w czasie terapii, przez 15 tygodni od podania ostatniej dawki ustekinumabu albo przez co najmniej 5 miesięcy po podaniu ostatniej dawki adalimumabu.

Jak wygląda procedura zgłaszania pacjenta chorego na łuszczycę do programu lekowego?

Zgłoszenia pacjenta do programu lekowego dokonuje prowadzący go lekarz dermatolog,
który posiada odpowiednią dokumentację dotychczasowego leczenia łuszczycy (w tym wskaźników PASI, DLQI i BSA). Do dokumentacji dołącza się zdjęcie miejsc dotkniętych zmianami łuszczycowymi. Po zgłoszeniu pacjenta, jego sprawą zajmuje się Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia w Łuszczycy Plackowatej, który kwalifikuje osoby do programu lekowego na podstawie zgłoszeń dodanych za pośrednictwem aplikacji.

WAŻNE! Komplet dokumentów (zdjęcia + dokumentacja medyczna + dane osobowe pacjenta) przesyła lekarz za pomocą specjalnej aplikacji on-line udostępnionej przez NFZ. Podczas procesu zgłaszania, aplikacja informuje, jakie dokładnie dokumenty muszą zostać dodane do formularza.

Jakie badania wykonywane są w ramach kwalifikacji pacjenta z łuszczycą do programu lekowego?

W ramach kwalifikacji, aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia działań niepożądanych oraz ocenić zasadność wprowadzenia leków biologicznych, przeprowadzane są dodatkowe badania. Pełen wykaz znajduje się poniżej:

 1. Morfologia krwi z rozmazem
 2. Badanie ogólne moczu
 3. Odczyn Biernackiego OB
 4. Aminotransferaza asparaginowa AspAT
 5. Aminotransferaza alaninowa AlAT
 6. Stężenie kreatyniny w surowicy
 7. Próba tuberkulinowa lub Qua ntiferon test
 8. RTG klatki piersiowej z opisem (maksymalnie do 3 miesięcy przed kwalifikacją)
 9. EKG z opisem
 10. Obecność antygenu HBS
 11. Przeciwciała anty-HCV
 12. Przeciwciała anty-HIV
 13. Przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi
 14. USG jamy brzusznej
 15. ASO
 16. Przeciwciała ANA
 17. VDRL
 18. Konsultacje lekarskie w kierunku ognisk siejących (laryngologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna)
 19. Wykluczenie ciąży
 20. Wykonanie zdjęć miejsc dotkniętych łuszczycą
 21. CRP

Co wyklucza pacjenta z możliwości udziału w programie lekowym?

Ze względu na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia, poszczególni pacjenci mogą zostać wykluczeni z udziału w programie lekowym. Dlatego też nie kwalifikuje się pacjentów
w następujących przypadkach:

 1. w okresie ciąży i laktacji
 2. nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocniczą leku
 3. czynnych lub utajonych infekcji wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pierwotniakowych, zwłaszcza zakażenia HIV, HBV i HCV oraz Mycobacterium tuberculosis (nie dotyczy infekcji Propionibacterium acnes oraz nawrotowej opryszczki)
 4. tocznia rumieniowatego układowego
 5. chorób demielinizacyjnych
 6. ciężkiej niewydolności układu krążenia (powyżej NYHA III i NYHA IV)
 7. czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej, której leczenie zakończono
  w przeciągu ostatnich 5 lat (z wyjątkiem raka podstawnokomórkowego skóry)
 8. wystąpienia pancytopenii i niedokrwistości plastycznej
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/22423/B47.pdf

Strona została opublikowana przez firmę