Regulamin
świadczenia usług w ramach
serwisu  internetowego

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) z usług (dalej „Usługi”) świadczonych przez usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem www.luszczyca24.pl (dalej: „Serwis”).
 • Usługodawcą jest Janssen-Cilag Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000143626, posiadająca nr NIP: 5222665719, REGON: 015296339 oraz adres poczty elektronicznej info@janssen.pl (dalej: „Usługodawca”).
 • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Świadczenie Usług przez Usługodawcę polega na udostępnianiu Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu:
  • Informacji na temat wybranych produktów Usługodawcy;
  • Dostępu do wybranych materiałów informacyjnych w formie elektronicznej;
  • Innych wybranych materiałów związanych z działalnością Usługodawcy;
 • Serwis przeznaczony jest i skierowany do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w dole każdej strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 • Materiały znajdujące się na stronie przeznaczone są dla Użytkowników z terenu Polski.
 • Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Udostępniane w Serwisie funkcjonalności będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer Użytkownika spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w pkt VII Regulaminu. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:
  • względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;
  • b. trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Serwisu z dowolnych przyczyn, w szczególności w przypadku działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, zmiany przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie.

II. Polityka prywatności w Serwisie

III. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć

 • Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów, o których mowa w punkcie I ust. 4 powyżej. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów.
 • Rejestracja w celu korzystania z Serwisu może wiązać się z koniecznością utworzenia hasła. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są utrzymywać hasło w tajemnicy. Użytkownikom nie wolno korzystać z hasła ani konta osób trzecich. Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o podejrzeniu jakiegokolwiek nieupoważnionego wykorzystania lub uzyskania dostępu do hasła lub konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku braku zachowania hasła w tajemnicy, korzystania z konta przez osoby trzecie za pozwoleniem Użytkownika, jak również korzystania przez Użytkownika z hasła lub konta osób trzecich.
 • Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.

IV. Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie funkcjonalności Serwisu.
 • Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są lub mogą być łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 • Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, zmiany przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia działania Serwisu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić dostęp do Serwisu, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.
 • Usługodawca informuje, że informacje obejmujące wszelkie porady i zalecenia zawarte w Serwisie są przeznaczone wyłącznie jako pomoc o charakterze ogólno edukacyjnym i nie stanowią porady lekarskiej lub zdrowotnej, ani tez nie są przeznaczone do użytku w celu postawienia diagnozy medycznej lub jakiegokolwiek ustalenia postępowania leczenia, nie są również substytutem profesjonalnej porady i usług świadczonych przez wykwalifikowany personel medyczny. Usługodawca informuje, że w sprawie wszelkich problemów zdrowotnych należy zawsze zgłosić się do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

V. Własność intelektualna

 • Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 • Usługodawca informuje o możliwości przekazania za pomocą Serwisu przez Użytkowników informacji o każdym przypadku naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej odnoszących się do Serwisu lub w nim wykorzystanych. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając na adres info@janssen.pl zgłoszenie, zawierające następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, opis naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej odnoszących się do Serwisu lub w nim wykorzystanych, opis miejsca w Serwisie, którego dotyczy zgłoszenie, o ile to możliwe. Usługodawca zobowiązuje się z chwilą otrzymania powiadomienia do podjęcia działań w celu usunięcia naruszenia oraz poinformowania Użytkownika o podjętych działaniach.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko i adres mailowy składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.

VII. Wymagania techniczne

 • Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8, Firefox 5 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScriptu,
  • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
 • Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 800 x 600.
 • Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem, że komputer Użytkownika jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 0,5 Mb/s.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa Użytkowników nabyte przed zmianą Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.

Strona została opublikowana przez firmę